Organizace školního roku

období školního vyučování 3. 9. 2018 – 28. 6. 2019
podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2018
vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
začátek výuky 3. 1. 2019
pololetní prázdniny 1. 2. 2019
jarní prázdniny 4. 2. – 10. 2. 2019
velikonoční prázdniny 18. 4. – 19. 4. 2019
hlavní prázdniny 29. 6. 2019 – 1. 9. 2019
další školní rok začne 2. 9. 2019
 

Organizace vyučování

Vyučování Přestávky
1. hodina 08:00 - 08:45 08:45 - 08:55
2. hodina 08:55 - 09:40 09:40 - 10:05
3. hodina 10:05 - 10:50 10:50 - 11:00
4. hodina 11:00 - 11:45 11:45 - 11:55
5. hodina 11:55 - 12:40 12:40 - 12:50
6. hodina 12:50 - 13:35 13:35 - 13:45
7. hodina 13:45 - 14:30  
 

Rozvrh hodin

1. třída Každý den 11:45
2. třída Pondělí, úterý 12:40
  Ostatní dny 11:45
3. třída Pondělí 11:45
  Ostatní dny 12:40
4. třída Středa 13:35
  Ostatní dny 12:45
5. třída Úterý 13:35
  Ostatní dny 12:45

nahoru

 

Kroužky a nepovinné předměty

Kroužek Den Čas Vedoucí Poznámka
Florbal (Sokolovna Pardubičky) úterý 13:50 – 15:30 Jaroslav Karcol 1. a 2. třída
Florbal (Sokol Pardubice) pátek 14:00 – 15:00 p. Žáček 3. - 5. třída,
500 Kč/pol.
Výtvarný a tvořivý úterý 12:30 – 13:30 lektor 1. třída
  úterý 13:45 – 14:45 lektor 2. + 3. třída,
1350 Kč/pol.
Dramatický kroužek čtvrtek 13:30 – 14:30 Z. Hýsková od 2. pololetí 2. třídy
Anglický jazyk středa 14:00 – 15:30 Zuzana Musilová 1. - 4.tř.,
900 Kč/pol
  čtvrtek 13:10 – 14:10 Libuše Kocourková 4. + 5. třída
  čtvrtek 14:10 – 15:10 Libuše Kocourková 2. + 3. třída

Přihlášku na kroužky si můžete stáhnout zde..

nahoru

 

Spolupráce s rodiči a školská rada

8. 10. 2018 od 17:00 hod. třídní schůzky v 16:30 hod. výbor
8. 10. 2018 školská rada
21. 1. 2019 od 17:00 hod. třídní schůzky v 16:30 hod. výbor
15. 4. 2019 od 17:00 hod. třídní schůzky v 16:30 hod. výbor
15. 4. 2019 školská rada

Plán pedagogických rad (2018/2019):  3. září, 19. listopadu, 21. ledna, 15. dubna, 24. června

Vedení školy spolupracuje se zástupci rodičů dětí jednotlivých tříd (SRDPŠ) na pravidelných schůzkách.

Složení rodičovského výboru
Předseda: p. Zdeněk Melichar
Pokladník: p. Markéta Šošková
Ostatní členové: p. Kryštof Ženatý (1. třída), p. Ondřej Pištora (2. třída), p. Markéta Šošková (3. třída), p. Vendula Biathová (4. třída), p. Zdeněk Melichar (5. třída)

Zástupci rodičů jsou voleni na rodičovské schůzce.

Složení školské rady
Za rodiče: p. Oldřich Zdobinský – předseda školské rady, p. Polanecká Kateřina - místopředseda
Za školu: p. Michaela Jubánková, p. Lenka Hilbertová
Za zřizovatele: p. Iva Kamenická, p. Pavel Jedlička

Školská rada byla zvolena v lednu 2018 na tříleté funkční období – spolupracuje s výborem SRDPŠ a schvaluje potřebné dokumenty.

Informace o účelu, činnosti a volbách Školské rady naleznete zde... Výsledky voleb do Školské rady ze dne 15.1.2018 naleznete zde...

Rodiče se mohou o prospěchu a chování svých dětí informovat u učitele kdykoliv, nejlépe po telefonické dohodě. Jakékoliv připomínky či návrhy mohou rodiče prosazovat osobním jednáním s vedením školy nebo přes rodičovský výbor.

nahoru

 

Zaměstnanci školy

Ředitel ZŠ: Mgr. Jaroslav Karcol   karcol-zskyj@volny.cz
Vedoucí učitelka: Mgr. Lenka Hilbertová 5. třída hilbertova-zskyj@volny.cz
Učitelé: Zuzana Hýsková 1. třída hyskova-zskyj@volny.cz
  Mgr. Martina Brabcová 2. třída brabcova-zskyj@volny.cz
  Mgr. Michaela Jubánková 3. třída jubankova-zskyj@volny.cz
  Mgr. Zuzana Jiroutová 4. třída jiroutova-zskyj@volny.cz
  Mgr. Libuše Kocourková Anglický jazyk kocourkova-zskyj@volny.cz
  Mgr. Zuzana Musilová Anglický jazyk
Asistentky pedagoga: Mgr. Libuše Kocourková kocourkova-zskyj@volny.cz
  Pavlína Ďurišíková
Vychovatelky: Tereza Záhornická 1. třída zahornicka-zskyj@volny.cz
  Lenka Pešková 2. třída peskova-zskyj@volny.cz
  Ludmila Drábková 3. třída
Ekonomka: Dana Houfová houfova-zskyj@volny.cz
Školnice: Marta Langšádlová    
Výdej obědů: Martina Szwajczevská, Sabina Venigerová
Úklid: Martina Szwajczevská    

nahoru

 

Poradenství

Školní psycholog


Mgr. Aneta Vacková, konzultace: středa 13:30 - 15:30 hod

Kontakt: aneta.vackova@gmail.com, tel.: 466 650 783

Výchovný poradce


Mgr. Lenka Hilbertová, konzultace: středa 14:30 - 15:15 hod, nebo po telefonické domluvě

Kontakt: hilbertova-zskyj@volny.cz, tel.: 466 650 783

Školní poradenské pracoviště


Úkoly školního poradenského pracoviště

 • Budování příznivého klimatu školy, práce s třídním kolektivem
 • Pomoc při realizaci rovných příležitostí žáků
 • Identifikace žáků s výukovými obtížemi
 • Odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Pomoc při zabezpečení výuky žáků s odlišným mateřským jazykem
 • Metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně
 • Spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory
 • Poradenská činnost pro žáky a zákonné zástupce
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Včasná intervence v případě řešení výchovných problémů
 • Spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
 • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky

nahoru

 

Zápis do 1. třídy

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 byl zřizovatelem stanoven na 3. a 4. dubna 2019, a to od 13 do 18 hodin. Škola otevírá jednu třídu s maximálním počtem 22 žáků. Vyučovacím jazykem je český jazyk. Pozvánka na zápis je zde...

Den otevřených dveří se bude konat v pondělí 25. 3. 2019 od 14 do 16:30 hodin. Pozvánka je zde...

Pokud zvažujete u svého dítěte odklad školní docházky o jeden školní rok, musíte žádost podat při zápisu. K povolení odkladu je nutné předložit řediteli školy dvě doporučení - od školského poradenského zařízení a od pediatra. Protože objednací lhůty pro vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nejsou krátké, doporučujeme se objednat co nejdříve.

Děti, kterým bude povolen odklad školní docházky, mají povinnost navštěvovat předškolní vzdělávání, tzn. že musí chodit do mateřské školy.

Veškeré informace budou zveřejněny před zápisem na webových stránkách školy.

Informace k zápisu jsou zde...

Kritéria a podmínky žádosti jsou zde...

Zápisní lístek je zde.. (pdf).

Žádost o odklad povinné školní docházky je zde.. (pdf).

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je zde.. (pdf).

Čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte je zde.. (pdf).

Obecné informace k zápisu jsou zde...

Vyhláška o školských obvodech je zde...

Mapa školských obvodů je zde...

Desatero pro rodiče děti předškolního věku
Desatero najdete na stránkách MŠMT zde...

Doporučení školy
Svým dětem můžete nástup do základní školy ulehčit i s následujícími doporučeními:

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
 • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Informační materiály

nahoru

 

Sběr

Sběr starého papíru - sběrové týdny proběhnou v měsíci říjnu 2018 (17.-19. 10.), březnu a červnu 2019 (termíny upřesníme). Žádáme rodiče, aby děti nosily řádně svázaný papír pouze v určeném termínu. Lísteček se jménem a váhou odevzdají třídnímu učiteli.

Sběr PET lahví probíhá po celý školní rok (do poloviny června). Sbírají se čiré i barevné lahve. Lahve mohou mít etikety a víčka – ne však kovová. Před odhozením do sběrového pytle je nutno lahve sešlápnout. Počet lahví dítě nahlásí třídnímu učiteli.

Sběr pomerančové kůry - z technických důvodů nesbíráme.

Všechny sběrové akce budou vyhodnoceny a nejlepší sběrači budou odměněni!

nahoru

 

Důležité drobnosti

Zákonný zástupce dítěte má za povinnost nejpozději do tří kalendářních dnů oznámit důvod nepřítomnosti žáka ve škole. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka.

Formuláře z pojistných událostí v případě úrazu si můžete vyzvednout u paní vychovatelky Peškové.

Není vhodné, aby děti nosily do školy cenné věci nebo vyšší finanční částky - škola neručí za jejich ztrátu.

Zákaz používání mobilních telefonů ve škole!

nahoru

 
 

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde...

nahoru

 

Nabídka pracovních míst

V současné době nenabízíme volnou pracovní pozici.

nahoru