Poradenství

Školní psycholog

PhDr. Sabina Štveráková, konzultace: v současné době rodičovská dovolená

Kontakt: 466 650 783

Výchovný poradce

Mgr. Lenka Hilbertová, konzultace: úterý 11:55 – 12:40 hod, nebo po telefonické domluvě

Kontakt: hilbertova-zskyj@volny.cz, tel.: 466 650 783, 731 579 971

Metodik prevence

Mgr. Hana Novotná, konzultace po telefonické domluvě

Kontakt: 466 650 783

Školní poradenské pracoviště

Úkoly školního poradenského pracoviště

 • Budování příznivého klimatu školy, práce s třídním kolektivem
 • Pomoc při realizaci rovných příležitostí žáků
 • Identifikace žáků s výukovými obtížemi
 • Odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Pomoc při zabezpečení výuky žáků s odlišným mateřským jazykem
 • Metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně
 • Spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory
 • Poradenská činnost pro žáky a zákonné zástupce
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Včasná intervence v případě řešení výchovných problémů
 • Spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
 • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky